فلومتر

دبی متر اولتراسونیک قابل حمل سری UFM-P

محدوده اندازه گیری
دمای فرآیند
ارتباط
منبع
دقت

0,01 m/s … 12 m/s
-40 C … +110 °C
RS 232
Pilli (Şarjlı)
%1

دبی متر اولتراسونیک ثابت سری UFM-F

محدوده اندازه گیری
دمای فرآیند
خروجی
ارتباط
منبع
دقت
ورودی
opsiyon

0,01 m/s … 12 m/s
-40 C … +110 °C
4-20 mA, Pulse, Alarm
ModBus
220 VAC
%1
PT100 (جهت گرماسنج)
24 VDC

فلومتر الکترومغناطیس سری EMFM

ماده
دمای فرآیند
خروجی
ارتباط
منبع
دقت
opsiyon

SS304, SS316, PTF, Kauçuk
-20°C … +150°C
4-20 mA, Pulse, Alarm
RS 485
220 VAC
% 0,5
24 VDC, Hastelloy C, Titanyum