شیرهای سوپاپ فشار

OFV 630

اتصال
دما
محدوده تنظیم
موارد استفاده

Dişli G 1” – 1 1/4” – 1 1/2” – Flanşlı DN25 – DN32 – DN40
Max. 200 °C
1 – 5/3 – 9 bar
آب، مایعات خنثی، هوا، گاز، نفت و مشتقات نفتی