شیرهای اطمینان فولاد ضد زنگ

AT 412

فشار
دما
محدوده تنظیم
موارد استفاده

PN50
Max. 255 °C
0,2 – 30 bar
کمپرسور، مخازن هوا

TK 452

فشار
دما
محدوده تنظیم
موارد استفاده

PN25
Max. 255 °C
0,2 – 25 bar
تمام مایعات سمی و قابل اشتعال، گاز، نفت، مشتقات نفتی

TK 451

فشار
دما
محدوده تنظیم
موارد استفاده

PN25/PN70 (OP.)
Max. 255 °C
0,5 – 25 bar
تمام مایعات سمی و قابل اشتعال، گاز، نفت، مشتقات نفتی

OK 417

فشار
دما
محدوده تنظیم
موارد استفاده

PN30
Max. 255 °C
0,2-30 bar
مایع، گاز، بخار