شیرهای اطمینان برنزی

AT 810

فشار
دما
محدوده تنظیم
موارد استفاده

PN16/PN50 (Op.)
Max. 200 °C
0,2 – 16 bar
کمپرسور، مخازن هوا

AT 812

فشار
دما
محدوده تنظیم
موارد استفاده

PN16/PN50 (Op.)
Max. 225 °C
0,2 – 50 bar
کمپرسور، مخازن هوا

TK 852

فشار
دما
محدوده تنظیم
موارد استفاده

PN25
Max. 225 °C
0,5 – 25 bar
تمام گازهای مایع سمی و قابل اشتعال، نفت، مشتقات نفتی

TK 851

فشار
دما
محدوده تنظیم
موارد استفاده

PN25/PN50 (Op.)
Max. 200 °C
0,5 – 25 (Ops. 50) bar
تمام گازهای مایع سمی و قابل اشتعال، نفت، مشتقات نفتی

OK 618

فشار
دما
محدوده تنظیم
موارد استفاده

PN20
Max. 255 °C
0,2 – 20 bar
هوا.آب

OK 651

فشار
دما
محدوده تنظیم
موارد استفاده

PN10
Max. 95 °C
4-6-8 bar
هوا.آب