شلنگ های فلزی انعطاف پذیر با وبدون غلاف محافظ فلزی بافته شده (Braid)

شلنگ فلزی انعطاف پذیر بدون غلاف محافظ فلزی بافته شده (Braid) با اتصال مخصوص

شلنگ
اتصالات

AISI 316L فولاد ضد زنگ
St 37.2 فولاد کربن

شلنگ فلزی انعطاف پذیربدون غلاف محافظ فلزی بافته شده (Braid) با اتصال فلنجی

شلنگ
لبه ها
اتصالات

AISI 316L فولاد ضد زنگ
St 37.2 فولاد کربن, فولاد ضد زنگ(انتخابی)
St 37.2 فولاد کربن, فولاد ضد زنگ(انتخابی)

شلنگ فلزی انعطاف پذیربا غلاف محافظ فلزی بافته شده (Braid) با اتصال فلنجی

شلنگ
لبه ها
اتصالات

AISI 316L فولاد ضد زنگ
St 37.2 فولاد کربن, فولاد ضد زنگ(انتخابی)
St 37.2 فولاد کربن, فولاد ضد زنگ(انتخابی)

شلنگ های فلزی انعطاف پذیر با وبدون غلاف محافظ فلزی بافته شده (Braid)

توضیحات

لطفا برای دریافت بافته دولایه،شلنگ فشاربالا،شلنگ تراپز و شلنگ فوق انعطاف پذیر با واحد فروش تماس بگیرید

شلنگ فلزی انعطاف پذیر با غلاف محافظ فلزی بافته شده (Braid) با اتصال مخصوص

شلنگ
بافته
اتصالات

AISI 316L فولاد ضد زنگ
AISI 304 فولاد ضد زنگ
St 37.2 فولاد کربن, فولاد ضد زنگ(انتخابی)

شلنگ فلزی انعطاف پذیر با غلاف محافظ فلزی بافته شده (Braid) با اتصال فلنجی

شلنگ
بافته
لبه ها
اتصالات

AISI 316L فولاد ضد زنگ
AISI 304 فولاد ضد زنگ
St 37.2 فولاد کربن, فولاد ضد زنگ(انتخابی)
St 37.2 فولاد کربن, فولاد ضد زنگ(انتخابی)

شلنگ فلزی انعطاف پذیر با غلاف محافظ فلزی بافته شده (Braid) با اتصال مخصوص

شلنگ
بافته
لبه ها
اتصالات

AISI 316L فولاد ضد زنگ
AISI 304 فولاد ضد زنگ
St 37.2 فولاد کربن, فولاد ضد زنگ(انتخابی)
St 37.2 فولاد کربن, فولاد ضد زنگ(انتخابی)