سوئیچ های جریان

FS01 سوئیچ کنترل جریان

دما( دمای حداکثر)
اتصال
اتصال الکتریکی
نوع تماس
جریان On/Off

-20 °C +85 °C
1/2”
250 VAC / 200 VDC 1,5 A
NO یا NC
(خشک تماس > 2,4 lt/min. (Off) < 1,9 (On) lt/min. )

FS100 سوئیچ جریان

منبغ تغذیه الکتریکی
تماس
دمای فرآیند
دمای مایع
فشار حداکثر کار
فقدان فشار
تنظیمات تماس میکروسویچ
کلاس حفاطتی
قطر لوله
اتصال

24 – 250 VA, 15 (8)A
تماس میکروسویچ مکانیکی تک قطبی جهت دوطرفه
-40 C … +85 °C
120 °C max
11 بار
حدود 0,01…0,03 بار
تنظیم شده توسط کارخانه ولی قابل انجام توسط پیچ در صورت نیاز
IP 65
4 پدال از 1تا 8 وجود دارد که با توجه به قطر لوله تنظیم می شود
1”