تجهیزات کنترل سطح خودکار

LS40 خروجی مستقیم و ضد انفجار

فشار ( Pmax )
دما( Tmax )
اندازه اتصال
لوله و شناور
خروجی آنالوگ1 (کنترل سطح)
خروجی آنالوگ2 (کنترل دما)
جعبه ترمینال
کلاس حفاظتی

PN10
150 °C
DN50 – DN100 لبه استیل کربنSt 37.2, DN50 – DN100 لبه استیل ضد زنگ( انتخابی) 2” BSP / NPT رشته استیل ضد زنگ
AISI 304 (AISI 316 Op.) Ø16mm لوله – AISI 316 Ø54mm شناور
4- 20 mA or 0 – 10 V خروجی
4- 20 mA or 0 – 10 V خروجی
EEx d IIC T6
IP66

LS40 Ex-Proof ضد انفجار

فشار ( Pmax )
دما( Tmax )
اندازه اتصال
شناور و لوله
LS30 کنترل سطح
LS30 کنترل دما
جعبه ترمینال
کلاس حفاظتی

PN10
150 °C
DN50 – DN100 لبه استیل کربنSt 37.2, DN50 – DN100 لبه استیل ضد زنگ( انتخابی) 2” BSP / NPT رشته استیل ضد زنگ
AISI 304 (AISI 316 Op.) Ø16mm لوله – AISI 316 Ø54mm شناور
4 – 20 mA & 0 – 10 V خروجی آنالوگ, RS485 Modbus 3 عددی NO + NC تماس 10Amax Relay 220V or 24V Supply
4 – 20 mA & 0 – 10 V خروجی آنالوگ, RS485 Modbus 3 عددی NO + NC تماس 10Amax Relay 220V or 24V Supply
EEx d IIC T6
IP66

LS40 Direct Output خروجی مستقیم

فشار ( Pmax )
دما( Tmax )
نوع اتصال
شناور و لوله
جعبه ترمینال و برجستگی
خروجی آنالوگ1 (کنترل سطح)
خروجی آنالوگ2 (کنترل دما)

PN10
150 °C
DN50 – DN100 لبه استیل ضد زنگSt 37.2, DN50 – DN100 لبه استیل ضد زنگ( انتخابی) 2” BSP / NPT رشته استیل ضد زنگ
AISI 304 (AISI 316 Op.) Ø16mm لوله – AISI 316 Ø54mm شناور
آلومینیوم Injection تزریق آلمینیوم
4- 20 mA or 0 – 10 V خروجی
4- 20 mA or 0 – 10 V خروجی

LS40

فشار ( Pmax )
دما( Tmax )
نوع اتصال
شناور و لوله
جعبه ترمینال
LS30 برای کنترل سطح
LS30 برای کنترل دما

PN10
150 °C
DN50 – DN100 لبه استیل ضد زنگSt 37.2, DN50 – DN100 لبه استیل ضد زنگ( انتخابی) 2” BSP / NPT رشته استیل ضد زنگ
AISI 304 (AISI 316 Op.) Ø16mm لوله – AISI 316 Ø54mm شناور
تزریق آلمینیوم
4 – 20 mA & 0 – 10 V خروجی آنالوگ, RS485 Modbus 3 عددی NO + NC تماس 10Amax Relay 220V or 24V Supply
4 – 20 mA & 0 – 10 V خروجی آنالوگ, RS485 Modbus 3 عددی NO + NC تماس 10Amax Relay 220V or 24V Supply

LS30 ضد انفجار با خروجی مستقیم

فشار ( Pmax )
دما( Tmax )
نوع اتصال
شناور و لوله
خروجی آنالوگ
جعبه ترمینال و برجستگی
کلاس حفاظتی

PN10
150 °C
DN50 – DN100 با لبه استیل ضد زنگSt 37.2, DN50 – DN100 با لبه استیل ضد زنگ( انتخابی) 2” BSP / NPT با رشته استیل ضد زنگ
AISI 304 (AISI 316 Op.) Ø16mm لوله – AISI 316 Ø54mm شناور
4- 20 mA or 0 – 10V خروجی
EEx d IIC T6
IP66

LS30 ضد انفجار

فشار ( Pmax )
دما( Tmax )
نوع اتصال
شناور و لوله
LS30 کنترل کننده
جعبه ترمینال و برجستگی
کلاس حفاظتی

PN10
150 °C
DN50 – DN100 لبه استیل ضد زنگSt 37.2, DN50 – DN100 لبه استیل ضد زنگ( انتخابی) 2” BSP / NPT رشته استیل ضد زنگ
AISI 304 (AISI 316 Op.) Ø16mm لوله – AISI 316 Ø54mm شناور
4 – 20 mA & 0 – 10 V خروجی آنالوگ, RS485 Modbus 3 عددی NO + NC تماس 10Amax Relay 220V or 24V Supply
EEx d IIC T6
IP66

LS30 Direct Outpu خروجی مستقیم

فشار ( Pmax )
دما( Tmax )
نوع اتصال
لوله و شناور
جعبه ترمینال
خروجی آنالوگ

PN10
150 °C
DN50 – DN100 لبه استیل کربنSt 37.2, DN50 – DN100 لبه استیل ضد زنگ( انتخابی) 2” BSP / NPT رشته استیل ضد زنگ
AISI 304 (AISI 316 Op.) Ø16mm لوله – AISI 316 Ø54mm شناور
آلومینیوم Injection تزریق آلمینیوم
4- 20 mA or 0 – 10V Output

LS30

فشار ( Pmax )
دما( Tmax )
نوع اتصال

شناور و لوله
جعبه ترمینال
LS30 کنترل کننده

PN10
150 °C
DN50 – DN100 With لبه استیل کربنSt 37.2, DN50 – DN100 With لبه استیل ضد زنگ( انتخابی) 2” BSP / NPT With رشته استیل ضد زنگ
AISI 304 (AISI 316 Op.) Ø16mm لوله – AISI 316 Ø54mm شناور
آلومینیوم Injection تزریق آلمینیوم
4-20 mA & 0-10 V خروجی آنالوگ, RS485 Modbus 3 عددی NO + NC تماس 10Amax Relay 220V or 24V Supply

MLG-K30 Direct Output خروجی مستقیم

فشار ( Pmax )
دما( Tmax )
جنس اتصال
نوع اتصال
شناور
لوله
اندیکاتور
غلتک مغناظیسی
خروجی آنالوگ

PN16 / PN25-40
150 °C
استیل کربنSt 37.2 استیل ضد زنگ( انتخابی)
رشتهG1/2” – 3/4” – 1” لبهDN15 – DN20 – DN25
AISI 316 Ti – Ø52 mm
AISI 304 (AISI 316 Op.) – Ø60,3 mm
Alüminyum
فیبر-شیشه پلاستیک مقاوم در برابر گرما
4-20 mA & 0-10 V Output

MLG-K30

فشار ( Pmax )
دما( Tmax )
جنس اتصال
نوع اتصال
شناور
لوله
اندیکاتور
غلتک مغناظیسی
LS30 کنترل کننده

PN16 / PN25-40
150 °C
استیل کربنSt 37.2 استیل ضد زنگ( انتخابی)
رشتهG1/2” – 3/4” – 1” لبهDN15 – DN20 – DN25
AISI 316 Ti – Ø52 mm
AISI 304 (AISI 316 Op.) – Ø60,3 mm
Alüminyum
فیبر-شیشه پلاستیک مقاوم در برابر گرما
4-20 mA & 0-10 V خروجی آنالوگRS485 Modbus 3 عددی NO+NC تماس 10Amax Relay 220V or 24V Supply