اکسپنشن جوینت‬‎ دومحوره با میل مهار نگهدارنده

لرزه گیر آکاردئونی

سیلندر

لبه

فشار

اندازه اتصال

دما

میله محدود کننده

AISI 304 Stainless Steel, AISI 316 & 321 (Optional)فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

St 37.2 Carbon Steel, Stainless Steel (Optional)فولاد کربن، فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

PN16, PN2.5 – …… – PN64 (Optional)

DN25 (1”) – …… – DN1200 (48”)

-90 °C +550 °C

St37.2 Carbon Steel, Stainless Steel (Optional)فولاد کربن، فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

 

اکسپنشن جوینت‬‎ محوری با اتصال شیاردار(کوپلینگ)

سیلندر

لاینر

لبه

اندازه اتصال

فشار

دما

AISI 304 Stainless Steel, AISI 316 & 321 (Optional)فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

AISI 304 Stainless Steel, AISI 316 & 321 (Optional)فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

SCH40 Steel tube, Stainless Steel (Optional)لوله فولادی، فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

DN25 (1”) – …… – DN300 (12”)

PN16

-90 °C + 550 °C

اکسپنشن جوینت محوری با اتصال جوشی

سیلندر

لاینر

لبه

اندازه اتصال

فشار

دما

AISI 304 Stainless Steel, AISI 316 & 321 (Optional) فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

AISI 304 Stainless Steel, AISI 316 & 321 (Optional)فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

St 37.2 Carbon Steel, Stainless Steel (Optional)فولاد کربن، فولاد ضد زنگ (اختیاری)

DN25 (1”) – …… – DN1200 (48”)

PN16, PN2.5 – …… – PN64 (Optional)

-90 °C + 550 °C

اکسپنشن جوینت محوری با اتصال فلنج روتاری

سیلندر

لاینر

لبه

اندازه اتصال

فشار

دما

AISI 304 Stainless Steel, AISI 316 & 321 (Optional)فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

AISI 304 Stainless Steel, AISI 316 & 321 (Optional)فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

St 37.2 Carbon Steel, Stainless Steel (Optional)فولاد کربن، فولاد ضد زنگ (اختیاری)

DN25 (1”) – …… – DN1200 (48”)

PN16, PN2.5 – …… – PN64 (Optional)

-90 °C + 550 °C

اکسپنشن جوینت محوری با اتصال فلنج ثابت

سیلندر

لاینر

لبه

اندازه اتصال

فشار

دما

AISI 304 Stainless Steel, AISI 316 & 321 (Optional) فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

AISI 304 Stainless Steel, AISI 316 & 321 (Optional)فولاد ضد زنگ ، (اختیاری)

St 37.2 Carbon Steel, Stainless Steel (Optional)فولاد کربن، فولاد ضد زنگ (اختیاری)

DN25 (1”) – …… – DN1200 (48”)

PN16, PN2.5 – …… – PN64 (Optional)

-90 °C + 550 °C