حضور سازه پایدار در نمایشگاه بین المللی تاسیسات وسیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران.
زمان :1 لغایت 4  آبان 1397