• زمان :15 لغایت 18 مرداد 1397
  • مکان:محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
  • ساعت بازدید:10الی18
  • غرفه شماره١:سالن ميلاد ٣١a غرفه شماره ٣١١٠١
  • غرفه شماره٢:سالن ٩،٨ غرفه شماره ٨٩٧٦